سایت بسنو

13.8میلیارد سال در 10 دقیقه

310

در مقیاس زمانی کیهانی، تاریخ بشری همانند یک چشمک برهم زدن می باشد . این حوادث پس از انفجار بزرگ و به ظاهر homo sapiens اتفاق افتاده است ...

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری