سایت بسنو
13.8میلیارد سال در 10 دقیقه
5
در مقیاس زمانی کیهانی، تاریخ بشری همانند یک چشمک برهم زدن می باشد . این حوادث پس از انفجار بزرگ و به ظاهر homo sapiens اتفاق افتاده است ...
5 ماه پیش
مستند