سایت بسنو

13.8میلیارد سال در 10 دقیقه

225

در مقیاس زمانی کیهانی، تاریخ بشری همانند یک چشمک برهم زدن می باشد . این حوادث پس از انفجار بزرگ و به ظاهر homo sapiens اتفاق افتاده است ...

11 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری