سایت بسنو

سخنرانی سالیانه ترامپ این بار به روش جیمی فالون

397

سخنرانی سالیانه ترامپ این بار به روش جیمی فالون که با دست ندادن با نانسی پلوسی سوژه رسانه ها شد.

11 ماه پیش
طنز
طنز جالب