سایت بسنو

پایان فضا

23

زباله‌های فضایی اشیاء گوناگونی هستند که توسط انسانها به وجود آورده شده و در مدار زمین در حال گردش هستند، اما در حال حاضر فاقد هرگونه بهره‌مندی هستند

8 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری