سایت بسنو

تصویر زیبای از انفجار های خورشید

290

انفجار های خورشیدی زمانی که رخ می ده اجرام به سوی زمین حرکت و امواج شوک به وجود می‌آورند که توان این امواج معادل یک تریلیون وات میباشد.

1 سال پیش
مستند
کهکشان راه شیری