سایت بسنو

دیوانه خانه ای بین صدها هزار میلیون دنیا

361

کره‌ی کوچک آب و خاکی ما دیوانه خانه‌ای بین صدها هزار میلیون از دنیا هاست؛ مایی که حتی نمیتوانیم خانه دنیوی خود را آنطور که میخواهیم بسازیم ...

1 سال پیش
مستند
مستند زمین