سایت بسنو
دیوانه خانه ای بین صدها هزار میلیون دنیا
3
کره‌ی کوچک آب و خاکی ما دیوانه خانه‌ای بین صدها هزار میلیون از دنیا هاست؛ مایی که حتی نمیتوانیم خانه دنیوی خود را آنطور که میخواهیم بسازیم ...
5 ماه پیش
مستند