سایت بسنو

دیوانه خانه ای بین صدها هزار میلیون دنیا

283

کره‌ی کوچک آب و خاکی ما دیوانه خانه‌ای بین صدها هزار میلیون از دنیا هاست؛ مایی که حتی نمیتوانیم خانه دنیوی خود را آنطور که میخواهیم بسازیم ...

11 ماه پیش
مستند
مستند زمین