سایت بسنو

معمای مشهور چشمان سبز

71

صد نفر چشم سبز که همه منطقی هستند توسط یک دیکتاتور دیوانه در یک جزیره زندانی شده اند. تنها امید آنها برای آزادی حل معمای مشهور و دشوار منطقی است. آیا شما می توانید آن را حل کنید؟ الکس جندلر ما را در این راه یاری می کند. درس از الکس جندلر، انیمیشن از استودیو آرتریک.

1 سال پیش
متفرقه