سایت بسنو

برای تنومند کردن عضلات چه باید کرد؟

78

هر ماهیچه یک عضو است و از چند نوع بافت درست شده است. بافت اصلی ماهیچه ها بافت ماهیچه ای مخطط است که بافت همبند و عصبی نیز در آنها وجود دارد.

1 سال پیش
متفرقه