سایت بسنو

برای تنومند کردن عضلات چه باید کرد؟

68

هر ماهیچه یک عضو است و از چند نوع بافت درست شده است. بافت اصلی ماهیچه ها بافت ماهیچه ای مخطط است که بافت همبند و عصبی نیز در آنها وجود دارد.

11 ماه پیش
متفرقه