سایت بسنو
برای تنومند کردن عضلات چه باید کرد؟
42
هر ماهیچه یک عضو است و از چند نوع بافت درست شده است. بافت اصلی ماهیچه ها بافت ماهیچه ای مخطط است که بافت همبند و عصبی نیز در آنها وجود دارد.
5 ماه پیش
متفرقه