سایت بسنو

کلمه متشکرم چه جادویی می کند

78

در این سخنرانی 3 دقیقه‌ای، دکتر لورا تریس تحلیلی در مورد قدرت جادویی کلمه "متشکرم" که می‌تواند به تعمیق دوستی‌ها، احیای ارتباطات و اینکه دیگران بدانند که برای شما چقدر مهم هستند، انجام میدهد.

1 سال پیش
متفرقه