سایت بسنو

می خوانیم در کتاب ها چه کسی بوده ایم ،هستیم ،خواهیم بود...

78

شناخت نویسندگان بزرگ در طول زندگی ... تفاوتی که ما انسانه ها باهم داریم، همه ما به یک ترتیب عمر می‌کنیم٬ و الگوهای زندگی مشترک ما در صفحه‌های کتابهایی که دوستشان داریم امتداد می‌یابند.

1 سال پیش
متفرقه