سایت بسنو

چگونه با افراد ترنس ارتباط برقرار کنیم

112

سوءتفاهم‌های زیادی در مورد افراد تراجنسیتی‌ وجود دارد؛ "جکسون برد" برای کمک به کسانی که از سوال پرسیدن می‌ترسند یا از زدن حرفی اشتباه نگرانند، چند راه حل مطرح می‌کند

1 سال پیش
متفرقه