سایت بسنو

افشا کردن صفحه یخی گرینلند

108

صفحه یخی عظیم و مرموز گرینلند درحال ذوب شدن است؛ با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، محققان برای اولین بار حقایق آن را افشا می‌کنند

1 سال پیش
متفرقه