سایت بسنو

هفت روز سفر به اروپا

359

منشأ نام اروپا به نخستین دوره‌های تاریخی مربوط می‌شود در زبان سامی جهت طلوع آفتاب را آچو (Acu) یا آسو(Asu) و سمتی را که خورشید غروب می‌کرد ارب (Erb) یا اریب (Irib) می‌نامیدند

1 سال پیش
گردشگری
سایت گردشگری اقامت اروپا