سایت بسنو
سفر حیرت انگیز به بلغارستان
54
در میان بسیاری از فکر و خیال ها و در گیری های زندگی، گاه آن چنان با چشم باز در رویا فرو می رفتم و دنیا را سیر می کردم که گویی سوار بر دوچرخه ای تمام دنیا را فتح کرده ام.
4 ماه پیش
گردشگری