سایت بسنو
نمایی حیرت اور از انفجارهای خورشیدی
4
انفجارهای خورشیدی زمانی رخ می دهند زمانی که اجرام به سوی آن حرکت می کند رخ می دهد که معادل یک میلیون وات می باشد
5 ماه پیش
مستند