سایت بسنو

انیمیشن شیرتوشیر-این قسمت جراحی بینی

430

در این قسمت اقا چنگیز بینی خودشو به تیغ جراح گروه فوق تخصصی پلادیوم بیوتی میسپره و بسیار راضی از جراحی خودش هستش و تو خیالش حین جراحی با معشوقه خودش به کشتی تایتانیک میره