سایت بسنو

بزرگترین ستاره جهان جای خورشید بود چه میشود؟

30

سپر یو وای یا اسکوتای یک ابر غول سرخ روشن وهمچنین ستاره متغییر و در صورت فلکی سپر است و بزرگترین ستاره شناخته شده است

8 ماه پیش
مستند
کهکشان راه شیری