سایت بسنو
اگر زمین به اندازه خورشید بود؟
7
1/3 میلیون زمین از خورشید را پر می کند . خورشید ما آنقدر بزرگ است که ۹۹ درصد کل منظومه خورشیدی را به خود اختصاص داده و به علت فاصله ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ما کوچک به نظر میرسد.
5 ماه پیش
مستند